سرور مجازی با آی پی ثابت

GIPSV-1
 • RAM 2GB
 • CPU 2Core
 • Disk 50GB SATA Enterprise
 • Port 1Gpbs
 • BW Fairly Unlimited
 • Location Hetzner/Germany
GIPSV-2
 • RAM 4GB
 • CPU 3Core
 • Disk 100GB SATA Enterprise
 • Port 1Gpbs
 • BW Fairly Unlimited
 • Location Hetzner/Germany