شماره یک ستاره
218,000 تومان

شماره دو ستاره
638,000 تومان

شماره سه ستاره
3,000,000 تومان

شماره چهار ستاره
5,000,000 تومان