سرور اختصاصی امریکا

UDED - 1

5 عدد آی پی رایگان هدیه

 • CPU 2x Xeon L5520
 • RAM 24GB DDR3
 • Storage 500GB SATA
 • Port 1Gbps
 • BW 10TB
UDED - 2

5 عدد آی پی رایگان هدیه

 • CPU 2x Xeon L5520
 • RAM 48GB DDR3
 • Storage 1TB SATA
 • Port 1Gbps
 • BW 10TB
UDED - 3

5 عدد آی پی رایگان هدیه

 • CPU 2x Xeon L5520
 • RAM 64GB DDR3
 • Storage 1TB SATA
 • Port 1Gbps
 • BW 10TB
UDED - 4

5 عدد آی پی رایگان هدیه

 • CPU 2x Xeon L5520
 • RAM 72GB DDR3
 • Storage 2TB SATA
 • Port 1Gbps
 • BW 10TB